Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Jebo Wonen
Berkellaan 41, 7271 EV Borculo, Nederland
Telefoonnummer: 06-12922290
Emailadres: contact@jebowonen.nl
KvK-nummer: 81942915
Btw-identificatienummer: NL003622103B33

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan de volgende beschrijving:

 1. De verkoper: Jebo Wonen
  2. Consument: De persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
  3. Algemene voorwaarden: De algemene betaling- en leveringsvoorwaarden van Jebo Wonen.
  4. Overeenkomst: De afspraak tussen de consument en de verkoper over de te leveren producten.
  5. Levertijd: De in de overeenkomst bepaalde tijd/termijn waarbinnen de prestatie moet worden verricht. Dit is te allen tijde een vermoedelijke levertijd.
  6. Privacyverklaring: Het verwerken van persoonsgegevens conform de actuele wetgeving.

Artikel 3: De overeenkomst

Wanneer de betaling via elektronische weg is betaald en de verkoper dit heeft geaccepteerd, bevestigt de verkoper via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het aanbod niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Als u een product bestelt, hanteren we te allen tijde een aanbetaling van 100% inclusief eventuele bezorgkosten. Doormiddel van Klarna Betaal Later is het mogelijk om achteraf te betalen. Bij het kiezen van deze betaalmethode gaat u tevens een overeenkomst met Klarna aan. De voorwaarden kunt u hier lezen. 

Indien na het sluiten van de koopovereenkomst wijziging van de prijs optreedt, zal deze geen wijziging geven in de al gesloten overeenkomst. Producten die via aanbiedingen worden verkocht hebben geen recht tot omruiling of retourneren.

Artikel 4: Levertijd en bezorging

Wanneer de verkoper een koopovereenkomst heeft ontvangen, geeft de verkoper een indicatie aan van de verwachte levertijd. Alle levertijden zijn indicatief, aan de eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van het levertermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

De verkoper zal altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de betalingen van de consument. Ook bij het uitvoeren van de producten, beoordeling van de aanvragen tot het verlenen van diensten staat de zorgvuldigheid in acht. 

Als bezorgadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven aan het bedrijf Jebo Wonen.

Indien de bezorging van de te leveren producten vertraging ondervindt, of wanneer de bestelling slechts in delen geleverd kan worden ontvangt de consument uiterlijk 30 dagen na de plaatsing van de bestelling bericht over de bestelling. De consument heeft in dit geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar de consument heeft geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Indien de vermoedelijke levertijd wordt overschreden door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht wordt de consument een nadere tijd/termijn gepresenteerd.

Bij overschrijding van de voor genoemde naderende tijd/termijn heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig te ontbinden, maar niet het recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontbinden terugbetalen.

De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: levering aan consument

Wanneer is overeengekomen waar en wanneer aflevering van goederen zal plaatsvinden, zal de koper ervoor zorgen dat de plaats waar de levering zal plaatsvinden goed bereikbaar is.

Voor het bezorgen van de gekochte producten worden de afspraken per mail (elektronische weg) bevestigd naar de consument toe, indien de consument op afgesproken datum en tijd niet aanwezig is, en er extra bezorgkosten nodig zijn, zijn deze kosten voor de consument.

Het product is voor risico van de consument vanaf het moment van de feitelijke levering. Na de feitelijke levering draagt de consument het risico van beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conform het burgerlijk wetboek.

De verkoper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke beschadiging en gebreken. Na afname van het product is de verkoper niet meer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen, tijdens vervoer en afnemen product door consument.

Artikel 6: Retourneren

Bij retourneren van de producten zal Jebo Wonen, binnen 14 dagen de terugbetaling verrichten via dezelfde betaalmethode als door de consument is gebruikt, dit zal gebeuren vanaf het moment dat Jebo Wonen het product in originele  verpakking in onbeschadigde en originele staat weer in het bezit heeft. 

Bij retourneren zijn de kosten voor het verzenden aan Jebo Wonen geheel voor rekening van de consument.

Retourneren dient te geschieden binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met Jebo Wonen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Verkoper blijft eigenaar van het product totdat consument het totale verschuldigde bedrag, dat is bepaald tijdens de koopovereenkomst, volledig heeft voldaan. 

De consument is verplicht het product met uiterste zorg te behandelen. Het product is voor eigen risico vanaf de aflevering bij de consument.

Artikel 8: Garanties

Indien de consument zich in aanmerking wil stellen voor garantie, dient de consument dit schriftelijk aan te geven bij Jebo Wonen. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen vanaf de datum wanneer de overeenkomst met Jebo Wonen is gesloten. Wanneer de garantie toegekend wordt, zal Jebo Wonen binnen 14 dagen nadat het (ondeugdelijke) product weer in het bezit is van Jebo Wonen, de terugbetaling doen via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. 

Artikel 9: Privacyverklaring

In het kader van de overeenkomst worden er door Jebo Wonen persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt uiteraard uiterst nauwkeurig, en volgens de geldende wetgeving. Jebo Wonen zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verlenen aan derden. Meer informatie over het verwerken, bewaren en beveiligen van je persoonsgegevens, vind je in onze privacyverklaring. 

Artikel 10: Klachten

Indien u klachten heeft over uw bestelling of de aflevering hiervan dient u de klacht te vermelden via een mail naar: contact@jebowonen.nl Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en nemen indien nodig contact op met de consument. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Jebo Wonen, nadat de overeenkomst is ontvangen door de consument.